Belysning

(B) 230V, 40W Röd (B) 230V, 40W Röd
(B) 230V, 40W Blå (B) 230V, 40W Blå
(B) 230V, 40W Grön (B) 230V, 40W Grön
(B) 230V, 40W Gul (B) 230V, 40W Gul
(H) 24V, 150W (H) 24V, 150W
(S) EFP 12V, 100W (S) EFP 12V, 100W
(I) 12V, 100W (I) 12V, 100W
(J) 12V, 50W (J) 12V, 50W